Fundacja

Fundacja „Indygo”. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury, powstała z inicjatywy 2 pasjonatek, które od niemal 10 lat współpracują ze sobą, wykorzystując rękodzieło i plastykę dla zabawy, integracji międzypokoleniowej i społecznej oraz terapii. Nasze trenerki posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z różnych technik plastycznych, m. in. decoupage, filcowania, wykonywania biżuterii, lepienia w glinie itd. Prowadziliśmy warsztaty dla dzieci i dorosłych, warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem fizycznym lub psychicznym oraz arteterapeutyczne, rozwijające zdolności manualne oraz społeczne.

Fundacja realizuje swoje cele zarówno bezpłatnie, w ramach prowadzonych projektów, dotacji i grantów oraz odpłatnie, w ramach odpłatnej działalności statutowej.

Celem Fundacji jest wspieranie aktywności artystycznej i kultury z akcentem na niwelowanie barier pokoleniowych, etnicznych, narodowościowych, związanych z niepełnosprawnością lub zagrożeniem wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

 • promocja rękodzieła i prac ręcznych jako narzędzia do:
  • rozwoju osobistego i społecznego,
  • kreatywności,
  • arteterapii,
  • znoszenia barier społecznych,
  • zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzenia jego skutków,
  • aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • poznawania innych kultur,
 • edukacja kulturalna, w zakresie rękodzieła i prac ręcznych,
 • poznawanie i szerzenie wiedzy o polskiej kulturze i tradycji narodowej oraz sztuce ludowej i regionalnej,
 • promocja dziedzictwa kulturowego Polski za granicą,
 • edukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
 • popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury,
 • poznawanie innych kultur, szerzenie wiedzy o innych kulturach, w duchu poszanowania dla odmienności kulturowej i etnicznej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.