STATUT

FUNDACJI INDYGO. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ I KULTURY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja INDYGO. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 46/1991, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona Aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Robert Błaszczak, ul. Długa 31 w Warszawie, przed Notariuszem Robertem Błaszczakiem, w dniu 11.08.2011 r. (repertorium A nr 14582/2011).
 3. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów:

Renata Adamczyk-Nowak
Anna Łazicka
zwanych dalej Fundatorami.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 4. Główna siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 5. Fundacja może posiadać oddziały i filie, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne, szczególnie w Łodzi i Józefowie k. Otwocka.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Ustawowy nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m. st. Warszawy.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, które zasłużą się dla Fundacji.

§ 6

Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację niektórych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest wspieranie aktywności artystycznej i kultury z akcentem na niwelowanie barier pokoleniowych, etnicznych, narodowościowych, związanych z niepełnosprawnością lub zagrożeniem wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

 • promocja rękodzieła i prac ręcznych jako narzędzia do:
  • rozwoju osobistego i społecznego,
  • kreatywności,
  • arteterapii,
  • znoszenia barier społecznych,
  • zapobiegania wykluczeniu społecznemu i łagodzenia jego skutków,
  • aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • poznawania innych kultur,
 • edukacja kulturalna, w zakresie rękodzieła i prac ręcznych,
 • poznawanie i szerzenie wiedzy o polskiej kulturze i tradycji narodowej oraz sztuce ludowej i regionalnej,
 • promocja dziedzictwa kulturowego Polski za granicą,
 • edukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Warszawy, Łodzi, Józefowa k. Otwocka,
 • popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury,
 • poznawanie innych kultur, szerzenie wiedzy o innych kulturach, w duchu poszanowania dla odmienności kulturowej i etnicznej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • tworzenie i wspieranie kontaktów lokalnych – Warszawa – Łódź – Józefów k. Otwocka,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji i seminariów,
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych z wykorzystaniem narzędzi arteterapii na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i potrzebujących pomocy psychologicznej,
 • ułatwienie aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • aktywizację twórczą i rozwój manualny dzieci i młodzieży,
 • organizację imprez plenerowych o charakterze kulturalno-edukacyjnym i promujących rękodzieło i sztukę ludową,
 • organizowanie festynów i konkursów,
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • organizację wypoczynku o profilu artystycznym,
 • popularyzację rękodzieła i prac ręcznych, jako sposobu na kreatywne spędzanie wolnego czasu oraz czynnika kształtowania osobowości,
 • tworzenie pracowni rękodzieła,
 • promocję i popieranie talentów,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • promowanie wolontariatu i działań na rzecz społeczności lokalnych a także zasad równouprawnienia wszystkich obywateli,
 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących celów Fundacji,
 • opiniowanie projektów związanych z celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej, służącej realizacji celów statutowych, Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności wymienionych w paragrafie 7 i 8 statutu.
  Dochód Fundacji z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych.
  Odpłatna działalność Fundacji będzie skierowana dla grup zainteresowanych usługami wykonywanymi przez Fundację w ramach jej celów statutowych.
  W tym celu Fundacja będzie oferowała swoje usługi poprzez stronę internetową, ulotki, współpracę z instytucjami samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe itp.
 • współpracę i realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego,
 • współpracę z organizacjami współuczestniczącymi w kształtowaniu polityki miasta Warszawa, Łódź, Józefów (Rada Pożytku, Komisje Dialogu Społecznego, Fora itp.).

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w Akcie notarialnym.
 2. Dochodami Fundacji są:
  • darowizny, spadki, zapisy,
  • dochody ze zbiórek publicznych,
  • dochody z majątku Fundacji,
  • dotacje, subwencje, dofinansowania,
  • odsetki i depozyty bankowe,
  • dotacje i dofinansowania pochodzące z otwartych konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
  • dochody z płatnej działalności wymienionej w paragrafie 8 statutu,
  • inne wpływy
 3. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 4. Majątek fundacji i wypracowane przez nią zyski mogą być wykorzystywane tylko do statutowej działalności Fundacji lub do celów wspomagających tę działalność.
 5. W wypadku likwidacji Fundacji środki finansowe i majątek powinny być przekazane innej organizacji pożytku publicznego, realizującej podobne cele.
 6. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Fundacji.
 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopni, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi,
  • wykorzystywania i przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Członków, członków organów lub pracowników, ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Fundacji, członkowie jej organów,pracownicy i osoby bliskie.
 9. Fundacja może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd Fundacji

§ 11

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 Członków.
 2. Pierwszy Zarząd składa się z Fundatorów. Fundatorzy powołują Członków Zarządu.
 3. Zarząd wyłania spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności połowy Członków Zarządu. Zarząd może wybrać ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 4. Członkowie Zarządu, będący Fundatorami, sprawują swoje funkcje dożywotnio. Kadencja pozostałych Członków Zarządu Fundacji, niebędących Fundatorami trwa dwa lata.
 5. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Zarząd, bądź z dniem śmierci Członka Zarządu.
 7. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  • złożenia na ręce Prezesa Zarządu pisemnej rezygnacji Członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
  • niepełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
  • istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji, podjęcia działalności sprzecznej z działalnością Fundacji, zaniedbywania obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Fundacji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Odwołanie Członka Zarządu, który jest pracownikiem Fundacji, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę.
 8. Uchwała w sprawie odwołania lub powołania Członka Zarządu zapada zwykłą większością głosów.
 9. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu.
 3. Regulamin zostaje uchwalony podczas pierwszego posiedzenia Zarządu. Zmiany w Regulaminie zostają uchwalane podczas kolejnych posiedzeń Zarządu.

§ 13

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 • przygotowywanie i okresowych planów działania Fundacji i uchwalenie założeń do bieżących planów Fundacji,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji i składanie do 15 marca roku następnego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji, w tym także przygotowanych dla właściwych organów administracji w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
 • przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • rzetelne i z dołożeniem staranności efektywne dysponowanie środkami Fundacji,
 • uchwalanie rocznych planów finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału i przeznaczenia majątku na cele statutowe,
 • uchwalanie regulaminów i dokonywanie w nich zmian, w miarę potrzeby,
 • organizacja biura Fundacji i powoływanie jego pracowników oraz w razie potrzeby Kierownika,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Odwołanie Członka Zarządu, który jest pracownikiem Fundacji, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę,

§ 14

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jego Członków. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym.

§ 15

 1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała.

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes i Wiceprezes Zarządu albo łącznie dwaj Członkowie Zarządu.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
 3. O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych Członków Zarządu co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.

§ 18

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni biuro Fundacji. Biuro Fundacji zajmuje się także obsługą administracyjną Zarządu i Fundacji.
 2. W razie potrzeby powoływany jest Kierownik biura Fundacji.
 3. Kierownik biura Fundacji powoływany jest przez Zarząd na wniosek Prezesa. Kierownikiem biura Fundacji może być jeden z Członków Zarządu Fundacji. Kierownikowi podporządkowane jest Biuro Fundacji.
 4. Warunki pracy i płacy pracowników biura określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

Rada Fundacji

§ 19

 1. Rada jest organem programowo-nadzorczym.
 2. Rada Fundacji liczy od 5 do 9 członków, wybranych na okres 2 lat, w tej liczbie jest 2 Fundatorów. Członkowstwo Fundatorów w Radzie jest na czas nieograniczony.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Członkowie Rady, poza Fundatorami, nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz.1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 7. Fundatorom przysługuje prawo zrzeczenia się członkostwa w Radzie lub zawieszenia swojego udziału w pracach Rady.

§ 20

 1. Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swojego składu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, o osoby fizyczne, które:
  • dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  • swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści,
  • w razie vacatu w Radzie, na wniosek Zarządu,
 2. Decyzja Rady w przedmiocie określonym w ust. 1 zapada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności połowy Członków Rady.
 3. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy.
 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Skład Rady na kolejną kadencję jest wskazywany przez Członków odchodzącej Rady. W skład Rady kolejnej kadencji mogą wchodzić Członkowie poprzedniej kadencji.

§ 21

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci Członka Rady.
 2. Odwołanie Członka Rady, z wyjątkiem Fundatorów, następuje w przypadku:
  • złożenia, na ręce Rady, pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Rady,
  • istotnego naruszenia postanowień statutu,
  • niepełnienia obowiązku Członka Rady przez okres dłuższy niż rok.
 3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2 zapada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności połowy Członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału Członek Rady, którego uchwała dotyczy.

§ 22

 1. Rada pracuje na zwyczajnych zebraniach, które odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Nadzwyczajne zebranie Rady może być zwołane w każdym czasie, z inicjatywy Przewodniczącego Rady, na wniosek Zarządu lub co najmniej 50% Członków Rady. W programie nadzwyczajnego zebrania mogą znaleźć się wyłącznie sprawy, dla których zebranie zostało zwołane.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Zarządu lub połowy Członków Rady, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 3. O terminie i porządku posiedzenia Rady, Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 30 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny Członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny Członek Rady wskazany przez Radę.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie nierównej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 6. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje wszystkim członkom Rady
 7. Każdy z Członków Rady dysponuje jednym głosem.

§ 23

 1. Szczegółowy tryb i zasady pracy Rady określa jej regulamin.
 2. Regulamin prac Rady zostaje uchwalony podczas pierwszego posiedzenia Rady.
 3. Regulamin pracy Rady uchwala i zmienia Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności połowy Członków Rady.

§ 24

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Prawo składania wniosków o podjęcie uchwały przysługuje wszystkim Członkom Rady.
 2. Każdy członek Rady ma jeden głos.
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności połowy Członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  • wykonywanie stałej kontroli całokształtu działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu
  • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
  • dokonywanie oceny działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej Fundacji,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  • występowanie do zarządu z uwagami i wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  • opiniowanie i kształtowanie programu działania Fundacji,
  • opiniowanie działań i dążeń Fundacji w stosunku do realizowanych przez nią celów,
  • nadzór i opieka merytoryczna nad działaniami Fundacji.

§ 25

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 26

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

Rozdział V
Łączenie Fundacji, zmiana celu i statutu Fundacji

§ 27

 1. Dla efektywniejszego realizowania celów, Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzja o połączeniu z inną fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu.
 4. Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Zarząd, uchwałą co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności 2/3 ogólnej liczby Członków Zarządu.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 28

 1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd na posiedzeniu, decyzją co najmniej 2/3 głosów w obecności 2/3 ogólnej liczby Członków Zarządu.
 3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
 4. Likwidator może zatrudnić osoby przeprowadzające czynności likwidacji.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.
 2. Statut nadają Fundacji Fundatorzy.